Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

Madde 105 – (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen 105.maddede bahsolunan cinsel taciz suçu, 765 sayılı TCK.m. 421.nci maddesindeki bedeni temas olmaksızın sarkıntılık , söz atma suçunun karşılığıdır. Bedeni temas mevzu bahis olduğu takdirde eylem sinsel tacizden çıkıp, cinsel saldırı yahut şartları dahilinde cinsel istismar suçunu oluşturacaktır. Burada bahsolunan mağdura (-ki mağdur kadın veya erkek olabilir) bedeni temas olmaksızın şahsın vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan cinsel nitelikli davranışlardır.Örneğin cinsel organ gösterilmesi, cinsel içerikli sözler söylenerek yapılan el kol hareketleri,gözle  veya sözle cinsel amaçlı hareket etmek cinsel taciz kapsamındadır.

 

Cinsel amaçlı yapılan davranışlar suçun maddi unsurunu oluşturur iken manevi unsuru MAĞDURUN RIZASI HİLAFINA şahsın arzularını tatmin gayesidir.

 

İş bu suçtan yargılama yapılabilmesi mağdurun şikayetine tabi tutulmuştur. şikâyet süresi, şikâyete hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu süre hak düşürücüdür.

 

Bununla beraber bu suçun mağduru kadın veya erkek olması mümkün iken, çocuk olması halinde suçun türü değişecek ve md.103 yönünden değerlendirilmeye gireceği açıktır. Md.103 Çocuğun cinsel istismarı olduğundan çocuğa karşı yönelen fiiller, cinsel saldırıdan değil cinsel istismardan cezalandırılmalıdır. Örneğin, doktorun yaşı küçük hastasına muayene esnasında muayene sınırlarını aşması halinde 5237 sayılı TCK’nın 103/1. maddesi kapsamında yer alan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı gözetilmeli ve MD.103 çerçevesinde cezalandırılması gerekirken MD.105 cinsel taciz suçundan mahku­miyetine karar verilmesi hatalıdır.

 

105.maddenin2.fıkrası suçun nitelikli halini düzenlemektedir. Suçun, hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanilmak suretiyle ya da ayni işyerinde çalişmanin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde yukarıda belirtilen ceza yarı oranında arttırılacaktır. İşyerinde taciz buna örnektir

 

Madde 105 cinsel taciz suçunun cezası mağdurun şikayeti doğrultusunda üç aydan iki yıla kadar hapis cezası iken, madde 102 cinsel saldırı suçu fiziksel taciz olarak tanımlanır ve  bu suçun cezası, saldırıya uğrayan kişinin şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapistir. Saldırganın cezalandırılması için saldırının cinsel ilişkiyle sonuçlanması gerekmez. Örneğin tecavüze teşebbüs ya da elle sarkıntılık, cinsel saldırı olarak kabul edilir ve fail md.102 çerçevesinde cezalandırılır

 

 

Ceza Dairesi 2011/646* E. , 2012/405* K.
Çocuğun Basit Cinsel İstismarı
Cinsel Taciz
Muayene Gereklerinin Aşılması
Bedensel TEMAS

Basit cinsel saldırı suçundan sanığın yargılaması so­nunda; cinsel taciz suçundan mahkumiyetine dair (Karapınar Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 24.01.2008 gün ve 2006/136 Esas, 2008/18 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii, katılanlar vekili ve Üst Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, kasık bölgesindeki ağrı şikayeti nedeniyle gelen mağdurenin kalça ve bacaklarını okşayıp sıkma, elini apış arasından sokarak cinsel organını okşama şeklindeki eylemlerinin bedensel temas içermesi ve muayene ge­reklerini aşması nedeniyle, 5237 sayılı TCK’nın 103/1. maddesi kapsamında yer alan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde cinsel taciz suçundan mahku­miyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafii, katılanlar vekili ve Üst Cumhuriyet Sav­cısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 05.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Fiziksel taciz ise TCK’nin 102. maddesinde Cinsel Saldırı suçu olarak, kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek olarak tanımlanır. Biz istemedikçe kimsenin bize yönelik herhangi bir cinsel davranışta bulunmaya hakkı yoktur. Bu suçun cezası, saldırıya uğrayan kişinin şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapistir. Tecavüz ağır bir cinsel saldırı suçudur. Sadece erkeklik organının kadınlık organına (yani penisin vajinaya) sokulması değil, herhangi bir organın veya maddenin vücuda sokulması da tecavüzdür. Bu suç, anal ve oral tecavüzü de kapsar. Ceza Kanunu her türlü tecavüzü yedi yıldan on iki yıla kadar hapisle cezalandırır. Cinsel saldırı sırasında suçu ağırlaştıran sebepler varsa, hapis cezası artırılır.

 

(azmettirme, yardım etme) mümkün olup, cinsel saldırı bahsindeki açıklamalar burada da geçerlidir. C) Zincirleme Suç (TCK.m.43) Failin aynı suç işleme kararıyla aynı aynı mağdura karşı birden fazla cinsel mümeyyiz olup olmadığının tıbben saptanması sureti ile şikayetin geçerliliğinin araştırılarak sonucuna göre hükme varılması gerekirken..Y.5.CD.22.03.2004 t.,4042-2083 .zikreden EROL,Haydar.,age.s.1307 34 BAYTEMİR,Erdal.,age.s.748 35 BAYTEMİR,Erdal.,age.s.744 davranış36 gerçekleştirmesi halinde zincirleme suç hükümlerine göre cezası dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.(TCK.m.43(1) Kural olarak failin cinsel taciz teşkil eden tek bir davranışla (söz,işaret veya soyunup cinsel bölgelerini göstermesi) birden fazla kişiye karşı tacizde bulunması halinde de 5237s.TCK’n?n 43(2) maddesi kapsamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği düşünülmelidir. Çünkü 5237s.TCK’nın 43(2) maddesinde cinsel taciz suçları bakımından bir istisna öngörmemiştir. Bununla birlikte tek bir davranışla birden gazla kişiye tacizde bulunulması halinde mağdur sayısınca suç oluşacağı 37 yönündeki görüşlere katılmak mümkün değildir.

Originally posted 2016-05-14 09:37:02.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir