Av. Arb. Zeynep Yargıç KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Av. Arb. Zeynep Yargıç KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI BİLGİ FORMU

Belge İsmi: Av. Arb. Zeynep Yargıç Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle: Av. Arb. Zeynep Yargıç tarafından kişisel verileri işlenen Av. Arb. Zeynep Yargıç’nin çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: Av. Arb. Zeynep Yargıç Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: Av. Arb. Zeynep Yargıç tarafından onaylanmıştır.

Yürürlük Tarihi: 25/02/2021

Av. Arb. Zeynep Yargıç Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın Türkçe dilindeki hazırlanmış hali ile herhangi bir yabancı dildeki çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, Türkçe metni dikkate alınır.

© Av. Arb. Zeynep Yargıç, 2021

Av. Arb. Zeynep Yargıç’nin yazılı izni olmaksızın bu belge çoğaltılıp dağıtılamaz.

 


Av. Arb. Zeynep Yargıç KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ
Av. Arb. Zeynep Yargıç  kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve öncelikleri arasında kabul etmektedir. Av. Arb. Zeynep Yargıç Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Politika), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (Kanun) düzenlenen, kişisel veri işleme ilkelerine uyumuna yönelik benimsenen temel prensipleri açıklamaktadır. Bu prensipler uyarınca, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Kişisel veriler, Politika usul ve esasları doğrultusunda,  üst düzey sorumluluk ve bilinciyle işlenmekte ve korunmaktadır.

1.1. Amaç
Bu Politika ile Av. Arb. Zeynep Yargıç Kanun’a uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki “EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçlar” doğrultusunda, Av. Arb. Zeynep Yargıç tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik önlemler alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacaktır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için gerekli tüm önlemler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır.

1.2. Kapsam
Av. Arb. Zeynep Yargıç çalışanları dışındaki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler Politika kapsamındadır. Kişisel veri sahiplerine ilişkin bilgiler, Politika eki “EK 2- Kişisel Veri Sahipleri” belgesinde sayılmaktadır.

Av. Arb. Zeynep Yargıç, çalışanların kişisel verilerinin korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde belirlenen Av. Arb. Zeynep Yargıç Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile yürütmektedir.

1.3 . Dayanak
Av. Arb. Zeynep Yargıç’nin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ile bu düzenlemelere uygun Politika uygulanacaktır. Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler Politika ile Av. Arb. Zeynep Yargıç uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4 . Tanımlar

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Av. Arb. Zeynep Yargıç, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Politika’nın 3.3. maddesinde yer verilmiştir.

2.3. Kişisel Verilerin Korunmasi ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, Av. Arb. Zeynep Yargıç gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu Av. Arb. Zeynep Yargıç yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenebilir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

i. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel verileri iş faaliyet alanlarının gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler.
ii. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama
Av. Arb. Zeynep Yargıç işlediği kişisel verileri güncel ve doğru şekilde tutmak için gerekli tedbirleri almakta ve sistemleri çalıştırmaktadır.
iii. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Av. Arb. Zeynep Yargıç yürütülen iş faaliyetlerinde, belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı kişisel verileri işlemektedir .
iv. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Av. Arb. Zeynep Yargıç kişisel verileri, iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlemektedir.
v. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Av. Arb. Zeynep Yargıç, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza etmektedir. Öncelikle Av. Arb. Zeynep Yargıç, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye ;. öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi dışında kişisel veri işleme faaliyeti aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri ya da birden fazla şarta dayanarak işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, Politika 3.3. maddesinde (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) düzenlenen şartlara dayanır.
i. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir. Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
a. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, very sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
b. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
c. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse,şartıyla veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
d. Av. Arb. Zeynep Yargıç’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Av. Arb. Zeynep Yargıç, hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
e. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.
f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
g. Av. Arb. Zeynep Yargıç’in Meşru Menfaati için Zorunlu Veri İşleme
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Av. Arb. Zeynep Yargıç’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Av. Arb. Zeynep Yargıç özel nitelikli kişisel verileri işlerken, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirleyeceği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki şartlarla işler:

i. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebiltir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
ii. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı , hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. Av. Arb. Zeynep Yargıç aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmek için, Politika eki “EK 4- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları” belgesine göre işlemleri gerçekleştirir.

i. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
c. Av. Arb. Zeynep Yargıç’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
e. Av. Arb. Zeynep Yargıç’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
f. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Av. Arb. Zeynep Yargıç meşru menfaatlerinin sağlanması içinzorunlu olması,
g. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan şartlardan herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı

Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıdaki koşullarla aktarılabilir:

a. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
b. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Av. Arb. Zeynep Yargıç kişisel verileri işlemekteki amacı, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirmektir.

Av. Arb. Zeynep Yargıç, hissedar ve yetkililerinin kişisel verilerini, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlemektedir.

Av. Arb. Zeynep Yargıç ile faaliyet sürdürenlere ait verileri; belirlenen kurallara uygun davranmasının sağlanması, yükümlülüklerin ihlali halinde sözleşmeye uygun ifanın sağlanabilmesi için ihtarnameler çekilebilmesi, icra ve dava yollarına başvurulabilmesi ve diğer tedbirlerin alınabilmesi amacıyla kaydeder. Şubelerin kişisel verileri kira sözleşmesi, zeyilnameler, ek sözleşmeler, protokoller, mail yazışmaları aracılığı ile elde edilmektedir.

Av. Arb. Zeynep Yargıç’e mal/hizmet sağlayan tedarikçilerin bilgilerini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve faaliyetlerin düzenini sağlamak amacıyla kaydeder. Tedarikçilere ait kişisel veriler, kendileri ile kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan e- mailler, yapılan telefon görüşmeleri ile kartvizit ve internet sitesi bilgilerinin aktarılması yoluyla elde edilmektedir.

Av. Arb. Zeynep Yargıç bünyesinde çalışanların ve aday çalışanların kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Bu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri, mülakat esnasında kendilerine

sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir. Av. Arb. Zeynep Yargıç, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Anılan kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.

Av. Arb. Zeynep Yargıç, işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanları ve yetkili gerçek kişilerinin verilerini iş ortaklığının kurulma amaçları çerçevesinde kaydetmektedir.

Tedarikçi kişisel verilerine, Av. Arb. Zeynep Yargıç ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli mal/hizmet sağlanması, denetlenmesi amacıyla kaydeder. Bu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, cihaz teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair yollarla kurulan iletişim ile kartvizitlerden elde edilmektedir.

Av. Arb. Zeynep Yargıç’ye gelen şikâyet ve talep formunda yer alan bilgileri, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. Av. Arb. Zeynep Yargıç’ye kaydedilen kişilerin görüntüleri 7/24 güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

İşlenen kişisel veri kategorilerine ait ayrıntılı bilgiler Politika eki “EK 3- Kişisel Veri Kategorileri” belgesinde; kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika eki “EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları” belgesinde bulunmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

Av. Arb. Zeynep Yargıç, Kanunda belirlenen şartlara uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Av. Arb. Zeynep Yargıç bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

5.1. Teknik Tedbirler

i. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
ii. İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
iii. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
iv. Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
v. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
vi. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ve sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır.
vii. Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır
viii. Kişisel verilerin geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde yok edilmesi sağlanmaktadır.

5.2. İdari Tedbirler

i. Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
ii. Çalışanlara Kanun hakkında eğitim verilmektedir.
iii. İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Av. Arb. Zeynep Yargıç içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
iv. Av. Arb. Zeynep Yargıç, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Av. Arb. Zeynep Yargıç ile olan iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin bu yükümlülüklere uymaması iş sözleşmesinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
v. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
vi. Av. Arb. Zeynep Yargıç tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
vii. Av. Arb. Zeynep Yargıç, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
viii. Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
ix. Av. Arb. Zeynep Yargıç, kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
x. Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, Politika ve Kanun hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden Kanun’un 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle Av. Arb. Zeynep Yargıç, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almalıdır. Yine Av. Arb. Zeynep Yargıç tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. Av. Arb. Zeynep Yargıç, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklarına ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle Av. Arb. Zeynep Yargıç’e iletebilir. www.Av. Arb. Zeynep Yargıç.com.tr/sayfa/kisisel -verilerin-korunmasi adresinden ulaşılan “Av. Arb. Zeynep Yargıç Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurularak, Av. Arb. Zeynep Yargıç’e başvurabilir.

7.3. Av. Arb. Zeynep Yargıç’in Başvurulara Cevap Vermesi

Av. Arb. Zeynep Yargıç, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Av. Arb. Zeynep Yargıç’e iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Av. Arb. Zeynep Yargıç’in Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetmesi

Av. Arb. Zeynep Yargıç, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

i. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
ii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
iii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
iv. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
v. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
vi. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
vii. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
viii. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
ix. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
x. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
xi. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

8. YÜRÜTME

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu olarak Av. Arb. Zeynep Yargıç Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden departman yöneticileri sorumludur.

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika 15/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler Av. Arb. Zeynep Yargıç’in internet sitesinde (www.Av. Arb. Zeynep Yargıç.com.tr) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

EKLER
EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçlar
EK 2 – Kişisel Veri Sahipler
EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri
EK 4 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

EK 2 – Kişisel Veri Sahipler

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

EK 4 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Av. Arb. Zeynep Yargıç Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı, müşterileri ve çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir: