Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

1)PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ

Mirasçıların tereke üzerinde yapacakları paylaşmanın miras bırakanın ölümünden sonra olacağı kuşkusuzdur. Mirasçılar arasında payların oluşturulması, paylaştırılması, fiilen alınması yani paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlayacaktır. İş bu paylaşma sözleşmesi ile mirasçılar tereke mallarının tamamını veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini kabul edebilirler. Ancak bu da yazılı şekil şartına bağlıdır. (+676)

Tüm mirasçıların tabi olmadığı bir paylaşma sözleşmesi geçerli değildir.

Bu sözleşme sadece terekeye tabi mallar için geçerli olup, tereke dışı mallar için söz konusu değildir.

2)MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLŞEME

Terekenin tamamı yahut bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasına yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır. Ancak, bir mirasçının payını üçüncü kişiyle devri de söz konusu olabilir. , bu devirde yapılacak olan sözleşme noterlikçe düzenlenmelidir. Bu geçerlilik şartıdır. Sözleşme kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermeyeceği gibi, sadece paylaşım sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkı sağlayacaktır( TMK. 677) Miras payını üçüncü kişiye temlik eden mirasçı pay kapsamına giren ve kendisine düsen malların mülkiyetini üçüncü kişiye devreder. Taşınır mallar teslimle, taşınmaz olanlar ise temlikle devredilir.

Miras hissesinin diğer mirasçıya devri halinde ise, devralan mirasçının devir aldığı pay oranında mirastaki payı artacağı için bu şekilde artan miras payını gösterir hali ile mirasçılık belgesi talep edebilir. Miras hissesinin temliki, temellük eden mirasçının temlik eden mirasçının yerine geçmesi demek olacaktır, dolayısı ile payı artacaktır. Bu halde artan hissesi için veraset ilamını her zaman talep ve dava edebilir.

Miras bırakanın katılımı yahut izni olmaksızın bir mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçerli değildir. Yani kişi henüz ölmeden onun izni olmaksızın mirasçılarının payların devri hususunda sözleşme yapmaları bu sözleşmeyi geçersiz kılacaktır. Bu türlü bir sözleşmenin geçerliliği mirasbırakanın rızasına tabidir. (TMK. 678 )

Aksi halde iş bu sözleşmenin iptali gerekir.

Originally posted 2016-05-22 22:25:42.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir