Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/32

K. 2011/107

T. 20.7.2011

• ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI ( Ruh Sağlığının Bozulduğuna Dair Rapor Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalı Bünyesinde Teşekkül Ettirilmiş Heyet Tarafından Verildiğinde Adli Tıp Kurumundan Ayrıca Rapor Alınmasına Gerek Bulunmadığı )

• BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ( Rapor Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalı Bünyesinde Teşekkül Ettirilmiş Heyet Tarafından Verildiğinde Adli Tıp Kurumundan Ayrıca Rapor Alınmasına Gerek Bulunmadığı – Çocuğun Basit Cinsel İstismarı )

• BASİT CİNSEL İSTİSMAR SUÇU ( Çocuğun Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde – Değişik Zamanlarda Birden Fazla Gerçekleştiren Sanık Hakkında TCK. Md. 43/1’in Uygulanması Gerektiği )

• YARGILAMA GİDERİ ( Sanık Hakkında İki Defa Hükmedilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )

5237/m. 43/1, 103/6

2659/m. 7, 23, 31

ÖZET : Mağdurenin suç nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor, Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde teşekkül ettirilmiş bir heyet tarafından verildiğinde, Adli Tıp Kurumundan ayrıca rapor alınmasına gerek yoktur.

Mağdureye yönelik basit cinsel istismar suçunu değişik zamanlarda birden fazla gerçekleştiren sanık hakkında TCK.nun 43/1. maddesinin uygulanmaması isabetsizdir.

Sanık hakkında iki defa yargılama giderine hükmedilmesi, kanuna aykırıdır.

DAVA : Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık N. K.’nın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.12.2010 gün ve 2010/387 Esas, 2010/573 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık ve müdafileri tarafından istenilmesi ve incelemenin de duruşmalı yapılmasının talep edilmesi üzerine; dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle 14.07.2011 Perşembe saat 14.20’ye duruşma günü tayin olunarak sanık müdafiine çağrı kâğıdı gönderilmişti.

Belli günde Hâkimler duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından N. H. hazır olduğu halde oturum açıldı.

Yapılan tebligat üzerine sanığın müdafiin gelmediği, ayrıca bir talepte de bulunmadığı anlaşılmakla Yargıtay Cumhuriyet Savcısının uygun görülen talep ve mütalaası dairesinde DURUŞMASIZ inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek, vaktin darlığına binaen dosyanın incelenmesi başka bir güne bırakılmıştı.

Bugün dava evrakı incelenerek aşağıda yazılı karar ittihaz olundu:

KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Dairemizce de benimsenen 05.04.2011 gün ve 2011/56 Esas 2011/76 sayılı kararında da açıklandığı üzere; mağdurenin suç nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna dair raporun, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 7, 23 ve 31. maddelerine uygun olarak … Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde teşekkül ettirilmiş bir heyet tarafından verildiğinin anlaşılması karşısında tebliğnamedeki bu hususta bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş, mağdureye yönelik eylemlerini değişik zamanlarda birden fazla gerçekleştiren sanık hakkında TCK.nun 43/1. maddesinin uygulanmaması da karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;Sanık hakkında iki defa yargılama giderine hükmedilmesi, kanuna aykırı,

SONUÇ : Sanık ve müdafiilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu cihetin yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan aynı Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hükümde yer alan yargılama giderine ilişkin mükerreren yazılmış 2. bölümün hükümden çıkartılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Originally posted 2013-08-05 14:54:09.

Post Author: zeynepy

3 Replies to “Çocuğun Cinsel İstismarı”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir