Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/22330

K. 2011/12754

T. 20.7.2011

• BOŞANMA KARARININ TANINMASI DAVASI ( Dosyaya İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmamış Bir Fotokipinin Sunulduğu – İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Olmayan ve Apostil Şerhini de Taşımayan Fotokopi Belgeye Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )

• APOSTİL ŞERHİ (Boşanma Kararının Tanınması Talebi – Apostil Şerhini Taşımayan Fotokopi Belgeye Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )

5718/m. 53

ÖZET : Dava, yurtdışı mahkemesince verilen boşanma kararının tanınması istemine ilişkindir. Dosyaya, ilamı veren yargı organı tarafından onanmamış fotokipisi sunulmuştur. Tanıma davalarında İlamı veren yargı organı tarafından onanmış olmayan ve apostil şerhini de taşımayan fotokopi belgeye dayanılarak hüküm kurulamaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, İsveç ( Solna ) mahkemesince verilen boşanma kararının tanınmasını istemiş, mahkemece istek kabul edilmiş, hükmü davalı temyiz etmiştir.

Türk Milletlerarası Özel Hukukuna göre, yabancı mahkeme ilamının tenfizinin veya tanınmasının talep edilmesi durumunda, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin ibraz edilmesi zorunludur. ( 5718 s. MÖHUK. md. 53 ) Dosyaya sunulan yabancı ilam, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örnek olmayıp, fotokopidir. Ayrıca ilamda, 5 Ekim 1961 tarihli “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Lahey Konvansiyonu” hükümleri uyarınca bulunması gereken apostil şerhi de bulunmamaktadır. İlamı veren yargı organı tarafından onanmış olmayan ve apostil şerhini de taşımayan fotokopi belgeye dayanılarak hüküm kurulamaz. Mahkemece yapılacak iş; yabancı ilamın aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış “apostil şerhini” ihtiva eden örneğini ve onanmış tercümesini ibraz etmesi için davacıya uygun süre vermek ve sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. Bu yön gözetilmeden hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Originally posted 2015-02-20 21:00:10.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir