Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu taahhüdü ihlal mahkumiyet kararlarına karşı izlenecek İtiraz usulü; duruşmaya katılınmış ise 7 gün içinde, duruşma yoklukta yapılmışsa mahkumiyet kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yine mahkumiyet kararı veren aynı mahkemeye sunulacaktır. İcra ceza mahkemesi bu itiraz dilekçesini bir bir üst mahkemeye gönderecektir.

İcra Ceza Mahkemelerince verilen Taahhüdü ihlal, ödeme şartını ihlal iik. 340. madde tazyik hapsi mahkumiyet kararına itiraz örnek dilekçedir.

….CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE… İCRA CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Esas No:
Karar No:
Sanık :
Talep: …. icra Ceza mahkemesinin …/…/2012 Tarih …… Esas ….. Karar nolu mahkumiyet hükmünün kaldırılması talebidir.
AÇIKLAMALAR :
…….. İcra Ceza Mahkemesince İ.İ.K. nın 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal nedeniyle hapis cezasına mahkum edildim.
1-İcra ve İflas Yasası’nın “Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza” başlığını taşıyan 340’ıncı maddesinde;
Alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.
Nitekim; Ceza Genel Kurulu’nun 22.01.2002 gün ve 294-1 sayılı kararında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, anılan maddedeki “makbul sebep” kavramının, Anayasa’nın 38’inci maddesinin 9’uncu fıkrasındaki “yerine getirememe” kavramından daha dar olduğu belirtilerek
Anayasamızın bu madde ile, borcu yerine getirmeyeni değil, ekonomik acz içinde olup bu nedenle borcunu yerine getiremeyeni korumakta olduğu belirtilmiştir.
Anayasamızın ve Kanunlarımızın amir hükümleri gereği; Sadece “ödeme gücü olduğu halde borcu yerine getirmeyen ve taahhüdünü ihlal edenlerin cezalandırılmaları zorunludur.
Bu nedenle geçim kaynaklarımın neler olduğu, yaşayış tarzım ve gelir kaynaklarımın tespiti ile, Borçtan hile ile kaçınıp kaçınmadığımın ve bu bilgiler ışığında yargılamam yapılması gerekirken, mahkemece bu konuda hiç bir araştırılma yapılmamıştır.
Bu nedenle, borcumu hangi nedenle veya nedenlerle yerine getiremediğimin araştırılarak, hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

2-Anayasamızın 38. maddesinin ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu emreden 6. fıkrasına, 4709 sayılı Kanunla, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmü ilave edilmiştir.”
Bu hüküm, dayanağını, “İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (AİHS) İlişkin, Bu Sözleşmede ve Bu Sözleşmeye Ek Birinci Protokolde Yer Alanlardan Başka, Bazı Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokol”de bulmaktadır. Söz konusu 4 No’lu Protokol Türkiye tarafından onaylanarak iç hukuk normu haline getirilmiştir.

4 No’lu Protokolün, Anayasa md. 38/6’da yapılan değişikliğe kaynak teşkil etmiş olan ve AİHS md. 5’de düzenlenen hareket hürriyetini geliştirmeyi amaçlayan 1. maddesi aynen şöyledir: “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

İİK md. 340’ Ödeme şartını ihlal suçunda, ödeme şartı, alacaklı ve borçlu arasında karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmeye dayanmaktadır. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasında ”Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir, çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” denilmektedir. Anayasamız 90. maddesinde miiletlerarası antlaşmalar kanun hükmünde sayılmış ve “Hak ve Özgürlüklere İlişkin Milletler Arası Antlaşmalar” normlar hıyerarşisinde kanunların ustune çıkarak, Anayasanın 90. maddesindeki değişiklikle Anayasa hükmü ile aynı düzeye gelmiştir.

Netice ve Talep:
.. İcra Mahkemesince yetersiz araştırma ile yetinilerek hakkımda vermiş olduğu mahkumiyet hükmü Anayasamızın 90, 38/6 maddesi ve İİK 340 maddelerine açıkça aykırı olup geçim kaynaklarımızın araştırılarak borcumdan hile ile kaçınıp kaçınmadığımın tespiti ile hakkımda yeni hüküm tesis etmesi amacıyla anılan hükmün itirazen kaldırılmasını arz ve talep ederim…TARİH…
Sanık…

Originally posted 2014-01-03 21:50:46.

Post Author: zeynepy

4 Replies to “Taahhüdü İhlale Karşı İtiraz”

 1. Sayın zeynep hanım benim şöyle bir borcum bulunmakta karar olarakta Borçlunun Ödeme Şartını İhlali [Karar: Mahkumiyet] [Kesinleşmedi]
  kesinleşmedi diyor evimede herhangi bir kağıt gelmedi ama beni vodafone avukatı arayıp hapis kararı cıktı dedi sizne ne yapmalıyım

 2. Sayın zeynep hanım benim şöyle bir borcum bulunmakta karar olarakta Borçlunun Ödeme Şartını İhlali [Karar: Mahkumiyet] [Kesinleşmedi]
  kesinleşmedi diyor evimede herhangi bir kağıt gelmedi ama beni vodafone avukatı arayıp hapis kararı cıktı dedi sizne ne yapmalıyım

 3. Sayın zeynep hanım benim şöyle bir borcum bulunmakta karar olarakta Borçlunun Ödeme Şartını İhlali [Karar: Mahkumiyet] [Kesinleşmedi]
  kesinleşmedi diyor evimede herhangi bir kağıt gelmedi ama beni vodafone avukatı arayıp hapis kararı cıktı dedi sizne ne yapmalıyım

 4. Sayın zeynep hanım benim şöyle bir borcum bulunmakta karar olarakta Borçlunun Ödeme Şartını İhlali [Karar: Mahkumiyet] [Kesinleşmedi]
  kesinleşmedi diyor evimede herhangi bir kağıt gelmedi ama beni vodafone avukatı arayıp hapis kararı cıktı dedi sizne ne yapmalıyım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir