Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/3693
K. 2013/12273
T. 1.4.2013
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçluya Diğer Borçlulardan Bir Gün Sonra Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği/Takibin Bu Borçlu Yönünden Kesinleşmediği – Çekin Keşide Yeri ve Diğer Unsurlar da Gözetildiğinde Yetkiye İtirazın Kabulü Gereği )
• ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Çeke Dayalı Haciz Yolu İle Takip/Borçluya Diğer Borçlulardan Bir Gün Sonra Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği – Takibin Bu Borçlu Yönünden Kesinleşmediği/Yetki İtirazının Kabul Edileceği )
• YETKİ İTİRAZI ( Çeke Dayalı Haciz Yolu İle Takip/Borçluya Diğer Borçlulardan Bir Gün Sonra Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği – Takibin Bu Borçlu Yönünden Kesinleşmediği/ Çekin Keşide Yeri ve Diğer Unsurlar da Gözetildiğinde Yetkiye İtirazın Kabulüne Karar Verileceği )
• ÇEKE DAYALI HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçluya Diğer Borçlulardan Bir Gün Sonra Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği – Takibin Bu Borçlu Yönünden Kesinleşmediği/ Çekin Keşide Yeri ve Diğer Unsurlar da Gözetildiğinde Yetkiye İtirazın Kabulüne Karar Verileceği )
2004/m.50
ÖZET : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipta borçlulara ödeme emri tebliğ edildikten bir gün sonra, yetki itirazında bulunmayan diğer takip borçlusuna ödeme emri tebliğ edilmiş olup bu borçlu yönünden takip, henüz kesinleşmediğinden icra dairelerinin yetkisi de kesinleşmemiştir. İtiraz eden borçluların adresinin, çekin keşide yerinin ve muhatap bankanın bulunduğu yer gözetildiğinde yetkiye itirazın kabulüne karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ebru Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlular hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte borçlular … İnş. … Ltd. Şti ile F.Ç. yetki itirazında bulunarak, ikametgahlarının ve çekin keşide yerinin Alanya olmasından hareketle Alanya İcra Dairelerinin yetkili olduğu itirazında bulunmuş, mahkemece, diğer takip borçlusu M.K.’ün yerleşim yerinin Antalya olması sebebiyle yetki itirazının reddine karar verilmiştir.
İİK’nun 50. ve HMK.’nun 447/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’ nun 6. maddesinin 1. cümlesine göre, “Genel yetkili mahkeme, dava açıldığı tarihte davalı gerçek ve tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir.” HMK’nun 7. maddesine göre; “Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.”
Anılan hükümler çerçevesinde birden fazla borçlu varsa bunlardan birinin ikametgahında takip başlatılabilir ve bu durumda diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar.
Ancak;
Anılan hüküm borçlulardan birinin ikametgahındaki ( onun için genel yetkili ) icra dairesinde takip yapılması hali içindir.
Somut olayda; borçlulara ödeme emri 17.10.2012 tarihinde, yetki itirazında bulunmayan diğer takip borçlusu M. K.’e ise 18.10.2012 tarihinde tebliğ edilmiş olup bu borçlu yönünden takip, itiraz tarihi olan 19.10.2012 tarihi itibariyle henüz kesinleşmediğinden Antalya icra dairelerinin yetkisi de kesinleşmemiştir. İtiraz eden borçluların adresinin, çekin keşide yerinin ve muhatap bankanın bulunduğu yerin de Alanya olduğu anlaşıldığından bu durumda yetkiye itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken takipte birden fazla borçlu olup bunlardan birinin ikametgahının Antalya olduğu gerekçesiyle istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2015-02-25 21:04:35.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir