Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/138

K. 2005/3438

T. 7.3.2005

• MAL REJİMİ TASFİYESİ ( Eşler Arasında 1.1.2002 Tarihine Kadar Mal Ayrılığı Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihe Kadar da edinilmiş mallara katılma Rejiminin Geçerli Olması )

• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA ( Davacı Kadının Dava Konusu Taşınmaza Başka Bir Şekilde Katkı Yaptığını İsbat Edememesi )

• EŞLER ARASINDA MAL PAYLAŞIMI ( Davacının Edinilen Taşınmaz ile Satın Alınan Otomobile Yaptığı Katkının Karşılığını İstemesi )

4721/m.202,227

4722/m.10

ÖZET : Eşler arasında 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar da edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. ( 4722 SK. md. 10, MK. md. 202 ) Taşınmaz alınırken taraflar Emlak Bankasına 27.03.1995 tarihli dilekçe vermiş ve bu taşınmaza yaptıkları ödemeler doğrultusunda 1/5 payın kadın, 4/5 payında koca adına tescilini istemişlerdir. Tapuda bu talep doğrultusunda oluşmuştur. Davacının ( kadının ) dava konusu taşınmaza başka bir şekilde katkı yaptığını da isbat edememiştir. ( MK. md. 227 ) Bu açıklama karşısında taşınmaza katkı yönünden açılan davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Taraflar 1985 senesinde evlenmiş 16.03.2004’te boşanmışlardır. Bu dava ise 12.12.2003’te açılmıştır. Davacı 6.6.1996 tarihinde edinilen taşınmaz ile 13.05.1998’de satın alınan otomobile yaptığı katkının karşılığını istemiştir.

Eşler arasında 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar da edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. ( 4722 SK. md. 10, MK. md. 202 ) Taşınmaz alınırken taraflar Emlak Bankasına 27.03.1995 tarihli dilekçe vermiş ve bu taşınmaza yaptıkları ödemeler doğrultusunda 1/5 payın kadın, 4/5 payında koca adına tescilini istemişlerdir. Tapuda bu talep doğrultusunda oluşmuştur. Davacının ( kadının ) dava konusu taşınmaza başka bir şekilde katkı yaptığını da isbat edememiştir. ( MK. md. 227 ) Bu açıklama karşısında taşınmaza katkı yönünden açılan davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün ikinci bentte gösterilen sebeple karşı davacı yararına BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerine ilişkin temyizin ise REDDİNE, harç ve vekalet ücretine ilişkin temyizinin incelenmesine yer olmadığına, aşağıda yazılı harcın davacıya, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Originally posted 2013-08-06 12:44:42.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir