Site Loader
Zuhuratbaba Mah.Tunaboylu Sok.No.1 D.14 K.2 Bakırköy İSTANBUL

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2014/9308 Karar Numarası: 2014/13091 Karar Tarihi: 22.04.2014

KREDİ BORCUNUN ERKEN KAPATILMASI HALİNDE ERKEN KAPAMA ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR

Taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin faiz türüne göre, davacıdan kredi borcunun erken kapatılması halinde erken kapama ücretinin tahsilinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Mahkemece iadesine karar verilen meblağ içerisinde kredinin erken kapatılması sebebiyle davalı bankanın tahsil ettiği erken kapama bedeli de bulunmaktadır. 22.01.2013 tarihinde 100.752,05 TL ödeme yapılarak kredinin tamamen kapatıldığı ve 2.016,39 TL erken kapama ücreti tahsil edildiği hesap hareketlerinden anlaşılmaktadır. Buna göre erken kapama ücreti olarak davacıdan tahsil edilen 2.016,39 TL.nin iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır ve bozmayı gerektirir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı; davalı banka ile Konut Destek Kredisi Sözleşmesi imzaladığını, dosya masrafı ve yapılandırma bedeli adı altında kendisinden tahsil edilen 3.266,39 TL’nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-4077 sayılı Kanunun 10/B maddesinde, “Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez” hükmü yer almaktadır. Buna göre taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin faiz türüne göre, davacıdan kredi borcunun erken kapatılması halinde erken kapama ücretinin tahsilinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Mahkemece iadesine karar verilen meblağ içerisinde kredinin erken kapatılması sebebiyle davalı bankanın tahsil ettiği erken kapama bedeli de bulunmaktadır. 22.01.2013 tarihinde 100.752,05 TL ödeme yapılarak kredinin tamamen kapatıldığı ve 2.016,39 TL erken kapama ücreti tahsil edildiği hesap hareketlerinden anlaşılmaktadır. Buna göre erken kapama ücreti olarak davacıdan tahsil edilen 2.016,39 TL.nin iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır ve bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 22.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Originally posted 2014-09-14 13:25:47.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir