Site Loader
İncirli Cad. Oral Apt. No:56 D:6 K:3 Bakırköy/ İstanbul

Zeynep-YARGIÇ-187x300 Hakaret ve Şantaj SuçuHakaret suçu, kişinin öz saygısını korunmakta olup, takibi şikayete bağlı suçlardandır.

Hakaret suçu TCK.m.125-131 maddeleri arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında incelenmiştir.

Hakaret suçunun mağduru, hakaret fiilinin işlendiğinden itibaren altı aylık zamanaşımı süresi içinde şikayette bulunmakdurumundadır. Aksi durumda şikayet hakkı düşecektir. Basit hakaret suçunun cezası, üç aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır, verilecek ceza ertelenebilir.

Hakaret suçu basit ve nitelikli olmak üzere iki çeşittir.

Basit hakaret, şikayete bağlı olup, uzlaştırmayı gerektiren suçlardandır ancak nitelikli hakaret şikayete tabi olmayıp re’sen soruşturma açılır. Hakaretin kişinin görevinden dolayı yapılmış olması, tabi olduğu inanca, kutsal değerlerine yönelik olması durumunda hakaret suçunun nitelikli hali işlenmiş olur. (TCK.m.125/3) Suçun nitelikli halinde verilen hapis cezası ertelenemez.

Hakaret suçu tehdit suçu ile birlikte işlenebileceği gibi şantaj suçu ile birlikte de işlenebilir. Şantaj bir tehlike
suçu olup TCK.m.107’de yer almıştır. Tehditle şantaj suçu genelde birbirine karıştırılmaktadır. Zira
şantaj suçu, tehdit suçunun özel şeklidir, her ikisi de kişinin şeref ve haysiyetine saldırı amaçlıdır
ancak şikayete tabi olmayıp resen soruşturmaya tabidir. Şantaj suçu uzlaşmaya tabi suçlardan
değildir.

Originally posted 2020-07-15 17:09:06.

Post Author: zeynepy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir