Site Loader
Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Şirin Sok.Elit Ap.No.27 Kat 2 D.8 Bakırköy İst.

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/4042

K. 2008/445

T. 31.1.2008

• ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMA ( 3.Kişinin Borçlunun Eşi Olmasına Bu Derece Akrabalar Arasında Yapılan Tasarrufların Bağışlama Hükmünde Sayıldığı ve İptale Tabi Olduğu – Boşanma Sırasında Verilen Taşınmazın 1/2 Hissesinin Devrine İlişkin Tasarrufların İptali Gerekeceği )

• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Alacaklılarından Mal Kaçırma – boşanma Sırasında Verilen Taşınmazın 1/2 Hissesinin Devrine İlişkin Tasarrufların İptali Gerekeceği )

• BOŞANMA SIRASINDA VERİLEN TAŞINMAZ ( 1/2 Hissesinin Devrine İlişkin Tasarrufların İptali Gerekeceği – Tasarrufun İptali )

• BAĞIŞLAMA ( 3.Kişinin Borçlunun Eşi Olmasına Bu Derece Akrabalar Arasında Yapılan Tasarrufların Bağışlama Hükmünde Sayıldığı ve İptale Tabi Olduğu )

2004/m.278, 280

ÖZET : 3.kişin borçlunun eşi olmasına bu derece akrabalar arasında yapılan tasarrufların bağışlama hükmünde sayıldığının ve iptale tabi olduğunun öngörülmesine, diğer taraftan A.’nın borçlu olan Z.’nin alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması nedeniyle de boşanma sırasında verilen taşınmazın 1/2 hissesinin devrine ilişkin tasarrufların iptali gerekeceğine ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davalı A. vekilinin yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı A. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili davalı Z. aleyhine icra takibi yapıldığını, borcu karşılayacak mal bulunamadığını bu nedenle borçlunun kendisine ait taşınmazlarını boşanma davası sırasında eşine manevi tazminat olarak vermesine üzerine yapılan tasarrufların iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı A. vekili, davacının elinde aciz belgesi olmadan dava açtığını, dava şartının eksik olduğunu, borçlu ile müvekkilinin boşanmasının anlaşmazlığa dayalı olduğunu, taşınmazların da tazminat olarak verildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Diğer davalı usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemiş ve cevap vermemiştir.

Mahkemece, borçlu ile diğer davalının davacı bankanın hesap kesiminden sonra anlaşmalı olarak iki gün içerisinde boşandıkları, aralarındaki protokol gereği taşınmazların davalı A. adına tescil edildiği ancak bu devirlerin danışıklı yapıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı A. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, takip sonucu davalı borçlunun borcu karşılayacak miktarda malının bulunmadığının anlaşılmasıyla aciz halinin gerçekleştiğinin kabulünde zorunluluk olmasına, 3.kişi A.’in borçlu Z.’in eşi olmasına İİY’nın 278/1 maddesinde bu derece akrabalar arasında yapılan tasarrufların bağışlama hükmünde sayıldığının ve iptale tabi olduğunun öngörülmesine, diğer taraftan A.’in borçlu olan Z.’in alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olması nedeniyle de Boşanma  sırasında verilen Manisa İli Turgutlu İlçesi, Albayrak Mahallesi 209 ada 26 parselde kain taşınmazdaki 2 nolu mesken ile aynı ilçe 2. mıntıka 72 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissesinin devrine ilişkin tasarrufların iptali gerekeceğine ( İİY. 280/11 ) ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre,

SONUÇ : Davalı A. vekilinin yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 227.38.-YTL kalan onama harcın temyiz eden davalı A.’dan alınmasına, 31.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Originally posted 2015-01-21 19:38:02.

Post Author: zeynepy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir