İştirak Halinde Mülkiyet

16. Hukuk Dairesi 2003/10519 E., 2003/10941 K. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET TEREKENİN MİRASÇILAR ARASINDA PAYLAŞILMAMASI ÖZET”…